Kramienky
Košík
...pretože na spomienkach záleží

Kramienky.sk

Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou

Obchodné meno: Marcel Vavrúš - Kramienky
Miesto podnikania: Stromová 1422/12 914 41 Nemšová, Slovenská republika
Zapísaná v registri Okresného úradu Trenčín ,

Číslo živnostenského registra: 350-44628
IČO: 53 114 396
DIČ: 1124837923
IČ DPH: Predávajúci nie je platcom Dane z pridanej hodnoty
(ďalej aj “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru, alebo služieb ponúkaného Predávajúcim na web stránke Predávajúceho, a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v zmysle ďalších ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Obchodné podmienky

Prinášame Vám  naše Všeobecné obchodné podmienky. Sú právnym základom pre úspešnú spoluprácu s našimi zákazníkmi.

Kontakt na predávajúceho je:

Marcel Vavrúš – www.kramienky.sk , Stromová 1422/12 914 41 Nemšová, Slovenská republika
Email: kramienky@gmail.com, tel.č.: +421 902724007

Objednávky

Predávajúci prevezme objednávky vykonané zákazníkom len pod podmienkou, že zákazník nebude mať v okamihu objednávky voči predávajúcemu žiadne dlhy. Predávajúci v náväznosti na uzatvorenie zmluvy preskúma, či má zákazník voči predávajúcemu dlhy. V prípade, že dlhy existujú, má predávajúci právo požadovať platbu vopred (napr. úhradou cez internet-banking) alebo zadržať zhotovené produkty až do uhradenia nedoplatku. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v elektronickom obchode a to výberom tovaru alebo služby kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Kupujúci po odoslaní objednávky z nákupného košíka kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ s povinnosťou platby“ súhlasí s cenou objednaného tovaru alebo služby, ktorá sa práve v nákupnom košíku nachádza, a tak sa stáva objednávka záväznou. Kupujúci obdrží po zrealizovaní objednávky v e-shope automaticky vygenerovaný e-mail, ktorý potvrdí prijatie objednávky predávajúcim. V prípade, ak predmetný tovar v objednávke nemôže predávajúci dodať kupujúcemu, predávajúci upozorní kupujúceho, že tovar alebo služba nie je z určitého dôvodu momentálne dostupná. Kúpnu zmluvu je možné meniť, zrušiť alebo doplniť len po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, v prípade že všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak. Kupujúci je odoslaním objednávky povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru alebo služby vrátane poplatkov za dodanie tovaru.

Cena a platobné podmienky

Ceny uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu www.kramienky.sk  sú pevne stanovené, k čomu je potrebné prirátať poplatky za dopravu a manipulačné poplatky, ktoré sú na e-shope uvedené. Predávajúci je viazaný cenou za tovar alebo službu uvedenú na stránke e-shopu Kramienky v čase nákupu zrealizovaným kupujúcim. Koncové ceny sú bez DPH, nakoľko nie sme platcami DPH. Objednávky môžete zaplatiť v hotovosti pri prevzatí tovaru (dobierka) alebo platbou vopred (napr. kreditnou kartou ). Spôsob platby si zvolíte v nákupnom košíku. Pri platbe na dobierku je daňový doklad vždy súčasťou zásielky, pri platbe vopred (napr. kreditnou kartou) je daňový doklad  odoslaný na zaregistrovanú e-mailovú adresu.

Spracovanie

Predávajúci ponúka kompletnú paletu zhotovenia výrobkov. Zhotovenie sa riadi zadaním v internetovej objednávke, ktoré vychádza zo zadania v programoch na zhotovenie týchto produktov. Ceny všetkých produktov a služieb sa riadia  podľa denne aktualizovaného cenníka, zverejneného na webových stránkach www.kramienky.sk. Akčné ceny platia výhradne po dobu akcie a pri splnení všetkých podmienok ku každej jednotlivej akcií zvlášť vyhlásených. Aby sme zabránili nejasnostiam počas cenových akcií, upozorňujeme na to, že akcie vyhlásené predávajúcim platia pre objednávky, ktoré budú predávajúcemu v dobe trvania akcie a platnosti mimoriadnych cien odoslané (odoslanie internetovej objednávky). Internetová objednávka je odoslaná v okamihu, kedy ju zákazník tlačidlom „OBJEDNAŤ s povinnosťou platby“ odošle zo svojho nákupného košíka. Svoje objednávky zasielajte včas, aby ste sa ku koncu cenových akcií vyhli prípadným výpadkom internetu, ktoré nemôžeme ovplyvniť.

Registrácia

Zákazník na základe svojej registrácie vytvorenej na webovej stránke www.kramienky.sk môže vstupovať do svojho účtu. Vďaka svojej registrácii môže ukladať fotografie a projekty online na servery predávajúceho pred ich objednaním a objednávať. Pri registrácii a pri objednávaní je zákazník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky svoje údaje. Prístup do účtu je zabezpečený vlastným heslom a zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie svojho účtu tretím osobám. Predávajúci môže zrušiť registráciu, a to najmä v prípade, kedy zákazník dlhšie ako 2 roky nevykoná objednávku, alebo v prípade, kedy zákazník poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok). Zákazník berie na vedomie, že účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a programového vybavenia zo strany predávajúceho.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Zaslaním objednávky pristupuje objednávateľ na tieto Obchodné podmienky. Zároveň je táto objednávka považovaná v zmysle Zákona číslo 40/1964 Z. z., § 43c, odst.1 za prijatie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na objednané produkty a to v takom znení, aké objednávateľ príjme zakliknutím súhlasu s nimi v nákupnom košíku pri odoslaní internetovej objednávky. Objednávateľ berie na vedomie, že táto kúpna zmluva je podľa Zákona číslo 40/1964 Z.z., § 43c, odst. 2 uzatvorená v okamihu doručenia objednávky na adresu našej spoločnosti alebo v okamihu odoslania internetovej objednávky. Objednávateľ berie na vedomie, že uzatvorením kúpnej zmluvy mu vzniká okrem iného povinnosť zaplatiť  predávajúcemu kúpnu cenu za zhotovené produkty a to vo výške podľa ním prijatého návrhu objednávky, podľa cien platných v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Do úplného uhradenia objednávky je táto majetkom predávajúceho. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí zákazník sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia celej výšky kúpnej ceny za tovar alebo službu. Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby len po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Dodacie podmienky, náklady na dodanie tovaru, opakované doručovanie

Doba spracovania všetkých ponúkaných produktov sú uvedené v aktuálnom cenníku na webových stránkach. Čas spracovania je len orientačný, keďže je závislý od náročnosti a veľkosti každej objednávky.  Dodaciu doba býva prevažne 2 pracovné dni na doručenie zásielky. Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k predĺženiu uvedenej orientačnej doby na spracovanie. Výkony vybraných dopravcov (doručenie zásielky) nie sme schopní ovplyvniť. Oneskorené dodanie zásielky neoprávňuje zákazníka k odmietnutiu jej prevzatia ani k požadovaniu náhrady či zľavy za nedodržanie lehoty na spracovanie. V prípade, že si zákazník zásielku nevyzdvihne, alebo vznikne na strane zákazníka pochybenie v uvedenej adrese dodania zásielky, bude zásielka vrátená predávajúcemu. Predávajúci následne automaticky odošle zásielku na adresu zákazníka ešte raz. V tomto prípade využije predávajúci kuriérskych služieb a uplatní si nárok na úhradu nákladov za opakované odoslanie zásielky, podľa aktuálneho cenníka daného prepravcu.   Pri opakovanom doručovaní zásielky bude celková cena zásielky automaticky navýšená o tieto náklady za opakované odoslanie.

Záruka kvality a záručné podmienky

Na dodaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná lehota v zmysle Zákona č. 40/1964 Z. z., § 620 v platnom znení. Z prevádzkových dôvodov odporúčame však reklamovať zásielku čo najskôr, najlepšie do 14 dní. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Nie je možné uplatňovať právo na reklamáciu v záležitostiach vkusu a osobného cítenia, ako je napr. farebné vyhotovenie a odtieň fotografií. Reklamáciu je nutné podať písomne v zákonom stanovenej záručnej lehote, odporúčame doporučeným listom. Každá reklamácia musí bezpodmienečne obsahovať reklamovaný tovar a pôvodnú objednávku. Pre rýchlejšie vybavenie odporúčame poslať aj daňový doklad. Zásielky na dobierku nebudú v žiadnom prípade prijaté. O prijatí reklamácie, spôsobe jej vybavenia a dobe trvania bude zákazník informovaný písomne na e-mailovú adresu uvedenú v registrácií. Reklamácie sú vybavené bezodkladne a to najneskôr do 30 dní. Zákazník má v závislosti na druhu závady zo zákona nárok na dodanie novej veci bez závady, odstránenie závady, zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy. Vzhľadom k povahe tovaru sú však všetky závady považované za odstrániteľné a nepodstatné a oprávnené reklamácie sú vyriešené dodaním nových produktov. Správa o vybavení reklamácie je zákazníkovi poslaná buď e-mailom alebo listom ako súčasť zásielky s vybavenou reklamáciou.

Autorské práva

Zákazník, ktorý zadáva objednávku na spracovanie do www.kramienky.sk, prehlasuje, že je majiteľom autorských práv, ochranných známok a ostatných práv celého materiálu, ktorý dáva na spracovanie. To platí nie len pre všetky fotografie, ale aj pre prípadné ostatné použité znaky a písma. Zákazník sám zodpovedá za to, že používa iba znaky a písma, k použitiu ktorých má právo a ku ktorým vlastní platnú používateľskú licenciu. Každý zákazník ručí sám za seba a nesie zodpovednosť za všetky následky i prípadné škody pri porušení autorských práv. Zákazník prehlasuje, že žiadna z fotografií zaslaných na spracovanie neporušuje platné zakázané normy, najmä predpisy o šírení detskej pornografie (§ 368 a § 369 trestného zákona), urážke a ohováraní (§ 373 trestného zákona). Zákazník ďalej ručí za to, že  predávajúcemu nezasiela žiadne predlohy, materiály a obsahy, ktoré oslavujú ilegálne násilie, podnecujú k triednej, národnostnej a rasovej nenávisti. Ak by sa  predávajúci dozvedel o jednaní v rozpore s vyššie uvedeným, potom bezodkladne upovedomí príslušné orgány činné v trestnom konaní.

Podmienky pre príjem, spracovanie a archiváciu digitálnych dát

Začiatok výroby produktu je od okamihu zadania objednávky do systému. V prípade internetových objednávok je objednávka zadaná do systému v okamihu, kedy ju zákazník tlačidlom „OBJEDNAŤ s povinnosťou platby“ odošle zo svojho nákupného košíka. Po odoslaní nie je možné proces výroby prerušiť, zmeniť a zákazník nie je oprávnený objednávku zrušiť a od zmluvy odstúpiť.
Predávajúci nepreberá žiadne záruky za prípadné poškodenie v priebehu elektronického prenosu.
Predávajúci neponúka dlhodobú archiváciu fotografických dát. Dáta sú priebežne podľa potreby predávajúceho zo serverov vymazávané. Predávajúci nie je povinná zákazníka o vymazaní vopred informovať.
Predávajúci prijme na spracovanie a garantuje 100% spracovanie iba pre obrazové dáta formátu JPG. Pri obrazových dátach iných formátov ako JPG (PNG, BMP, RAW, HEIC...) hrozí, že dôjde k výrazným odchýlkam vo farbe, kontraste a pod., za čo odmieta predávajúci niesť zodpovednosť. Zároveň odmieta zodpovednosť za to, že farby na fotografiách budú stopercentne súhlasiť s dodanými súbormi. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia samostatne vylepšiť farbu a hustotu obrazových súborov všetkých fotografií, dáta optimalizovať pre prenos cez internet.
Reklamácie, ktoré vychádzajú zo zlej kvality (napr. malého rozlíšenia) dodaných obrazových súborov a reklamácie ohľadom orezu spracovaných digitálnych fotografií nebudú predávajúcim uznané.

Odstúpenie od zmluvy

Zákazník berie na vedomie, že uzatvára zmluvu o dodávke tovaru, predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, ktorý bol upravený podľa priania zákazníka (zmluvu o zhotovení veci na zákazku). V súlade so zákonom 102/2014 Z.z. § 7, odstavec 6, písmeno c, zákazník NEMÁ právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní bez uvedenia dôvodu (zákon stanovuje pre tovar upravený na prianie zákazníka iné podmienky než pre bežný nákup tovaru cez internetový obchod, zhotovené produkty nemá predávajúci možnosť predať ďalšiemu zákazníkovi). S ohľadom na to prosíme všetkých zákazníkov, aby zvážili svoju objednávku ešte pred jej potvrdením a odoslaním, jej následné zrušenie a odstúpenie od zmluvy nie je možné.

Alternatívne riešenie sporov

Objednávateľ – Spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa - predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@kramienky.sk ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ochrana osobných udajov

Odoslaním objednávky cez E-shop potvrdzuje  Kupujúci  svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).
Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.
Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (pošta a pod.).

Účelom spracúvania osobných údajov je:

Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).

  1. Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
  2. Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
  3. Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,
  4. Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií

Prevádzkovateľ E-shopu si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru prevádzkovateľa internetového obchodu neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Zasielanie obchodných oznamov a ukladanie cookie

Zákazník súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami a ďalej v prípade udelenia súhlasu pri svojej registrácii súhlasí so zasielaním obchodných oznamov na zaregistrovanú e-mailovú adresu a mobilný telefón. Svoju informačnú povinnosť voči zákazníkovi v zmysle čl. 13 nariadenia 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov - tzv. GDPR, súvisiacimi so spracovaním osobných údajov zákazníka pre účely zasielania obchodných oznamov predávajúci plní.
Zákazník súhlasí s ukladaním tzv. cookie do jeho počítača alebo iného zariadenia (obilný telefón tablet). V prípade, že je objednanie na webovej stránke možné vykonať a záväzky dané zmluvou plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookie do počítača zákazníka, môže zákazník súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať, resp. ukladanie cookie zakázať.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 22.septembra 2021.

Zmeny cien a chyby v texte sú vyhradené

SLEDUJTE NÁS
ONLINE PLATBY
Adalo Solutions s.r.o. © 2021 - 2024 | Všechna práva vyhrazena